TRIVSELREGLER för BRF Salmo

Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Dessa kompletterar föreningens stadgar.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. l den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter reglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster samt föreningens egna hyresgäster. 

Vad händer om reglerna inte följs

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 

Allmän aktsamhet och felanmälan

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

 • Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i trappen. Vid fel i lägenheten som åligger föreningen kontaktas fastighetsskötaren.

Säkerhet

 • Kontrollera att b å d e ytter och innerporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.

 • Fråga alltid vad personen har för ärende.

 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.

 • Din lägenhet skall vara utrustad med minst en brandvarnare per 60 m2. Se även brandskyddsreglerna.

 • Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Föreningen bekostar packningsbyte för att minska onödig vattenförbrukning och därmed kostnaderna.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Tvättstuga

Föreningen har totalt 2 st. tvättstugor, en i Brogatan 9 och en i Brogatan 11. Bokningstavla och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras på gården eller i cykelstället, och inte ställas i porten eller i källarkorridorerna. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras I trapphuset. Se mer under brandskyddsregler.

Gården

 • Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

 • Gården får användas för privata arrangemang. Informera gärna grannarna i förväg.

 • Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden.

 • Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

Grillning

 • Grillning får ske på de två innergårdarna i respektive fastighet.

 • Grillning ska ske i för ändamålet inköpta kol- eller gasolgrillar

 • Ingen grillning får ske på balkongerna så det skapar olägenhet för grannar

 • Grillningen ska ALLTID ske under bevakning med tillgång till släckredskap

 • Beakta alltid vind- och väderförhållandena vid grillning skapar grillningen olägenhet för boende eller tränger in i huset ska den avbrytas omedelbart

 • Aska från kolgrill ska förvaras i obrännbart kärl utomhus i minst tre dygn innan den kastas i brännbart.

 Rökning

 • Rökning ska ske utan olägenhet för övriga boende

 • Fimpar ska läggas i obrännbart kärl för att säkerställa att de är väl släckta innan de kastas

 • Rökning får ej ske utanför entréerna och inne i portarna

 • Särskilda platser för rökning finns anordnade på innergårdarna

 • Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

 • Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

 • Grovsopor får endast kastas i container som föreningen hyr in vid jämna mellanrum. Under övrig tid ansvarar man själv för att transportera grovsopor till kommunens avfallsstationer.

 • Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför endast lämnas i särskilt kärl i soprummet. Färg och andra kemiska produkter skall också enligt lag samlas in särskilt. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

Källare och vind

På vind och i källare får personliga tillhörigheter förvaras endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöld-begärlig egendom på vind och i källare.

 Balkongerna

 • Det ska vara god ordning på balkongerna

 • Blomlådor ska hänga på insidan av balkongen för att minska risken för att de ramlar ner

 • Ev balkongskydd ska ha samma röda nyans (färgnyans och inköpsställen finns framtagna, kontakta styrelsen)

 • Ingen grillning får ske på balkongerna så det skapar olägenhet för grannar

Det är viktigt att reglerna för balkongerna följs då balkongerna utgör en del av fastigheternas fasad och är därmed en del av föreningens uttryck.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör. 

Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Styrelsen har rätt att ta ut en avgift för denna administration enligt stadgarna. Andrahandsuthyrningen får max omfatta ett år i taget. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för underhåll av lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen eftersom läckageskador kostar stora pengar och i allmänhet leder till stort obehag för den som drabbas. Bostadsrättshavare är skyldiga att teckna en särskild bostadsrättsförsäkring.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Föreningen har en policy kring att bärande väggar EJ får tas ner. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar. Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa trivselregler till den som övertar Din lägenhet!

Brandskyddsregler

Följande regler, rutiner och instruktioner för brandskyddet är framtagna för bostadsrättsföreningen Salmo.

Ansvarsfördelning avseende brandskyddet

Styrelsen är huvudansvarig för att rätt och tillräckligt brandskydd finns inom föreningens fastigheter och lokaler.

Bostadsrättsinnehavaren har ansvaret för brandskyddet inom lägenheten, vilket innebär:

 • Ansvarig för inköp, uppsättning, underhåll och kontroll av att minst en brandvarnare finns per 60 m2 i

  lägenheten (regleras i stadgarna)

 • Ansvarig för att renovering och ändringar uppfyller gällande brandskyddskrav

 • Skyldig att ta del av den information kring brandskyddsarbetet i bostadsrättsföreningen som styrelsen       skickar ut

 • Kontaktar styrelsen innan förändringar i brandskyddet görs

 Förvaring av brandfarlig vara

 • Förvaring av brandfarlig vara får ej ske i förråden

 • I varje lägenhet får sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek

 • På balkongen får gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek förvaras. Lämpligen förvaras detta i ett väderskyddande skåp.

 • På innergården får endast den gasol som används till grillarna förvaras i avsett skåp

Maximalt får varje hushåll förvara 100 liter brandfarlig vätska, 60 liter gasol och 10 liter övrig gas enligt ovanstående. Ska större mängder förvaras krävs tillstånd från räddningstjänsten Syd.

Förvaring av material i trapphus och källarkorridorer

Trapphuset utgör den primära utrymningsvägen från lägenheterna och ska därför hållas fritt från brännbart material (för minimera risken att det börjar brinna i trapphuset) samt inte vara blockerade (fritt mått ska vara 0,9 meter). Samma sak gäller för källarkorridorerna som är utrymningsväg från dessa. Ingen förvaring får ske utanför källarförråden.

Följande förvaring accepteras inte i trapphus

 • Barnvagnar får inte förvaras någonstans i trapphusen

 • Lättantändligt material som exempelvis dörmattor, kartonger, tidningar, plastsopor etc får inte förvaras i trapphusen

 • Cyklar får inte förvaras i trapphuset

 • Brännbara möbler etc får inte förvaras i trapphuset och i källarkorridoren

Följande förvaring accepteras i trapphusen

 • Rullatorer och permobiler, förankrade (efter godkännande från styrelsen, fri passage på minst 0, 9 meter)

 • Barnvagnschassin som är förankrade (efter godkännande från styrelsen, fri passage på minst 0, 9 meter)

   

Utrymning och agerande vid brand

Utrymning från lägenheterna sker antingen via trapphuset till det fria (primär utrymningsväg) eller via balkong/fönster med hjälp av räddningstjänsten (sekundär utrymningsväg). Återsamlingsplats vid en brand eller annat tillbud som kräver utrymning är vid bommen på Brogatan 9. Samtliga lägenheter utgör egna brandceller och är byggda för att stå emot brand och rök i 60 min.

Vid brand i den egna lägenheten:

 • Rädda och varna de som är i fara

 • Släck branden om du bedömer det möjligt utan att riskera din eller andra säkerhet

 • Utrym lägenheten via trapphuset. Stäng dörren efter dig.

 • Larma räddningstjänsten via SOS på telefon 112 och berätta vad som hänt. Uppge namn, adress, vad du gjort samt vad som hänt.

Vid rökfyllt trapphus:

 • Stanna i din lägenhet och håll lägenhetsdörren till trapphuset stängd.

 • Gå ej ut i ett rökfyllt trapphus. Röken är giftig och endast ett par andetag kan göra att man tappar medvetandet

 • Larma räddningstjänsten via SOS på telefon 112 och berätta att trapphuset är rökfyllt samt vad du heter, adress samt vilken lägenhet du befinner dig i.

 • Vänta i lägenheten till räddningstjänsten hjälper dig ut.

 • Se även utdelat informationsblad ”Skydda dig och dina grannar mot brand”.

Kontroll av brandvarnare

 • Kontroll av brandvarnare ska ske regelbundet, lämpligen fyra gånger per år.

 • Byte av batteri bör ske varje år, lämpligen i samband med advent (undantag de brandvarnare som har    inbyggt batteri)

 • Vid kontrollen ska testknappen tryckas in och ett pipande ljud ska höras

 • Brandvarnaren bör bytas ut vart tionde år (kontrollera med aktuell tillverkare)

 • Se även utdelad Broschyr ”Skydda dig mot brand”

Rekommendation om brandskydd i bostaden

Följande brandskydd bör finnas i respektive lägenhet:

 • Handbrandsläckare (6 kg pulversläckare, lägsta effektivitetsklass 43 A 233 BC). Placering lättillgängligt och nära den ordinarie in- och utgången.

 • Brandfilt. Placering lättillgängligt och nära den ordinarie in- och utgången.

 • Brandvarnare. Minst en per 60 m2 och minst en per våningsplan. Placeras centralt nära eller i rum där    personer sover.

 • Se även utdelad broschyr ”Räddningstjänsterna i Skåne informerar”. 

Bomen & Gränden

Alla styrelsemedlemmar har nyckeln till bomen. Om Du behöver öppna bomen kontakta en av styrelsemedlemmarna i god tid. 

Bilarna far ej parkera på gränden. Om Du flyttar in eller ut får flyttbilen står på gatan under tiden sakerna ska lastas in/ut. 

Om Du har hantverkare hos dig får hantverkarebilen står på gränden för att lasta in/ut tunga saker. Hantverkarna ska inte parkera på gränden medan renoveringen pågår.  

Uppdaterat den 11:e juli 2019